PDF reDirect 2.5.2

PDF reDirect 2.5.2

EXP Systems LLC – 5,8MB – Shareware –
ra khỏi 5 phiếu
PDF chuyển hướng là một người sáng tạo PDF nhanh chóng, miễn phí và dễ sử dụng. Huyện này có không có giới hạn, không có watermarks, không có phần mềm gián điệp, không có phần mềm quảng cáo và không có quảng cáo pop-up. Tính năng bao gồm mã hóa cơ bản và sáp nhập đầy đủ. Phiên bản 2.1 cho biết thêm: một bản xem trước trực tiếp của PDF được tạo ra, tối ưu hóa kích thước tập tin PDF, xem cài đặt kiểu và khả năng tương thích với Windows Terminal Services.

Tổng quan

PDF reDirect là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi EXP Systems LLC.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 471 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PDF reDirect là 2.5.2, phát hành vào ngày 08/12/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

PDF reDirect đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,8MB.

Người sử dụng của PDF reDirect đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PDF reDirect!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 471 UpdateStar có PDF reDirect cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
EXP Systems LLC
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản